Kjære kvinnhering!

I Kvinnherad har vi det meste: Trivelege lokalsamfunn, gode sentrumsområde, trygge bumiljø, variert næringsliv, folk med pågangsmot, spektakulær natur og enorme naturressursar. Vi har alle moglegheiter til å lukkast, men då treng vi gode planar for framtida.

Vi må finna gode svar på viktige spørsmål

Kvinnherad kommune er no i gang med å revidera kommuneplanen – den overordna og største planen for all samfunnsutvikling i kommunen vår. Vi har valt å kalla planarbeidet Kvinnherad 2050. Kvinnherad2050 skal synleggjera at kommuneplanlegging handlar om framtida; langsiktigheit og heilskap, og at vi gjennom dette arbeidet skal svara på korleis Kvinnherad kommune skal sjå ut i 2050.

Heimesida Kvinnherad2050 er ein stad som skal informere, og ikkje minst engasjere menneske i og utanfor Kvinnherad til å vere med å forme kommunen vår på ein positiv måte. Her unngår vi mest mogleg snakk om heimlar og keisame prosessar, og fremjar heller positivt engasjement og moglegheiter. Korleis skal vi gjere Kvinnherad kommune attraktiv, frisk og grøn?

 • Korleis kan Kvinnherad vere ein attraktiv kommune?
 • Korleis skal Kvinnherad oppretthalda ein berekraftig folkesetnad?
 • Korleis leggje til rette for verdiskaping og arbeidsplassvekst?
 • Korleis sikre oss gode næringsareal for framtida?
 • Korleis planlegge bustadbygging?
 • Korleis skape trygge og gode oppvekstvilkår?
 • Korleis ta vare på og utvikle gode kultur-, idretts- og fritidstilbod?
 • Korleis kan kommunen leggje til rette for aktiv transport for alle? 
 • Og kva med trygg skuleveg?
 • Korleis kan ein utvikle og bygge ut fornybar energi? 
 • Korleis får ein til eit attraktivt, friskt og grønt utbyggingsmønster? 

Vi ønskjer dine innspel!

Den nye kommuneplanen vil ha stor innverknad på framtida til alle som bur her. Vi må tora å tenkja stort. Vi må òg finna den gode balansen som opnar moglegheiter for vekst og utvikling av lokalsamfunn, næringsliv og eigedomar – samtidig som vi tar vare på kvalitetane ved urørt natur.

Denne balansen finn vi best i eit godt samspel mellom innbyggarar, næringsliv, folkevalde, og kommuneadministrasjon. Difor ynskjer vi at nettopp DU engasjerer deg og kjem med DINE INNSPEL til kommuneplanen!

Det kan du gjera på denne nettstaden! Her finn du skjema og kontaktinformasjon for innsending av dine innspel. Nettstaden vil òg gi deg nyhende frå sjølve planprosessen, med fokus på tema som bustad, næring og samferdsle. Dermed skal det vera lett for deg å vita kvar i prosessen vi er, og kva tema vi jobbar med til ei kvar tid.

Vi kvinnheringar har til felles at vi alle har valt å satsa på eit liv i Kvinnherad. La oss saman delta i denne felles dugnaden for ein ny kommuneplan – ein plan som i enda større grad realiserer slagordet til kommunen: «Fellesskap og trivsel – utvikling og vekst»!

Kontakt oss

Følg oss

Shopping Basket