Ny trafikktryggingsplan for Kvinnherad

Endeleg har kommunen fått ein revidert trafikktryggingsplan for Kvinnherad. Denne vart vedteke av kommunestyret i møtet 24.06.2021.Trafikktryggingsplanen skal gjelde fram til 2028, då er det nok tid for ny rullering. Planen inneheld ei oversikt over fysiske tiltak, men like viktig er haldnings- og organisatoriske tiltak. Planen er viktig for all trafikktrygging i Kvinnherad kommune, og skal nyttast aktivt i arbeidet med å gjere Kvinnherad kommune så trafikktrygt som mogleg.

«Ingen skal bli skadde eller drepne på vegane i Kvinnherad.»

Målsetjinga med trafikktryggingsplanen er å gjere Kvinnherad til ein trygg og attraktiv stad å bu og arbeide i. Under er ei oversikt over satsingsområda til kommunen:

Vidare har Kvinnherad kommune systematisert følgjande strategiar for å kunne arbeida mot at ingen skal bli drepne eller skadde i trafikken i Kvinnherad:

Åtferd- og haldningstiltak Tiltak
Trafikktryggingsarbeidet må rettast inn mot tiltak som kan endra uønskt og uheldig trafikkåtferd – særleg blant barn og unge
Gjennomføre årleg «aksjon skuleveg» for barneskule elevar.
Gjennomføre «TS-dag» på ungdomsskule og vidaregåande skule.
Arbeide systematisk med åtferd- og haldningstiltak retta mot aldersgruppa 16 – 24 år.
Fokus trafikantopplæring i skulen, barnehagar og hjå foreldra.
Det er ynskjeleg med fleire kontrollar av trafikken nær skular.
Etablere Hjertesone rundt alle skulane i kommunen.
Kommunen vil arbeide for å skape medvit og informere om trafikktryggleik gjennom media som aviser, internett m.m.
Regodkjenning som trafikksikker kommune, barnehagar og skular.
Organisatoriske tiltak Tiltak
Syte for at det vert satt av midlar til planlegging av heilskapleg gang- og sykkelvegar i kommunen.
Kommunen si arealplanlegging må gje føringar for trafikktryggleik og må forplikte kommunen til å kvalitetssikre eigen planlegging.
Ved planlegging av nye vegar eller utbetring på vegnettet må god og trygg framkomst for mjuke trafikantar prioriterast.
Kommunen skal ha gyldig trafikktryggingsplan som støttar vilkåra for tildeling av statlege og fylkeskommunale midlar til trafikktrygging.
Lage gatebruksplanar (ev. trafikkanalyse) i høve til gang- og sykkelnett i tettstadane i kommunen
Kvinnherad vil ha samarbeid om trafikktryggleik over kommunegrensene, der dette er naturleg.
Fysiske tiltak Tiltak
Gjennomføre fysiske tiltak i tråd med innmeldte behov
I vegvedlikehaldet vil kommunen ha vekt på trafikktryggingsomsyn. Det er viktig å arbeide for korrekt vegskilting, rydding i frisiktsoner mv.
Ved utforming av fysiske trafikktryggingstiltak skal kommunen følgje prinsipp om universell utforming
Det må leggjast større vekt på tiltak som hindrar dødsulykker og ulykker med alvorleg og varig personskade.

 

Ei oversikt over dei fysiske trafikktryggingstiltak, finn de på karttenesta til kommunen under temakart.

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket