Trafikksikringsplanen skal reviderast – NY FRIST

Gjeldande trafikksikringsplan for perioden 2012-2020 skal no rullerast og for at denne skal bli så bra som mogleg, treng kommunen vite kvar det må gjerast tiltak.

Ny frist for innspel: måndag 18. mai 2020

I arbeidet med kommuneplanen Kvinnherad2050 har det kome inn mange innspel som går på trafikksikring og trafikksikkerheit. Dette er tema og tiltak som Trafikksikringsplanen skal ta føre seg. Difor ynskjer kommunen å informere om at vi no varslar oppstart av rullering av trafikksikringsplanen og ynskjer innspel.

Eksisterande trafikksikringsplan vart vedteken i 2012 og planen skal no reviderast. Kommunen ynskjer å invitere skular, barnehagar, FAU, grendalag, eldreråd, ungdomsråd, enkeltpersonar, næringsliv,  lag og foreiningar å kome med innspel til planarbeidet. Det er ynskjeleg med innspel på alle tilhøve som gjeld trafikksikring i kommunen. Dette kan vere; trafikkfarlege punkt/strekningar, åtferd- og haldningsarbeid,  opplevd utryggleik, behov for skilting og redusert fartsgrense, behov for gang- og sykkelveg, fortau, vegbelysning, busshaldeplass, gangfelt og liknande. Det er viktig med skildring av ynskja tiltak og kvar det er – det kan gjerne visast på eit kartutsnitt kvar det er ynskjeleg med tiltak.

Ynskjer du å sjå gjeldande trafikksikringsplan, ligg denne på kommunen sin heimeside: https://www.kvinnherad.kommune.no/trafikksikring.453881.nn.html

For å markere staden for tiltak på eit kart, kan du nytte karttenesta til kommunen, kommunekart. I menyen kan du nytta verktyet «Tegn i kart» og markere kvar tiltaket trengs. For å lage ein pdf av kartet, vel du «Skriv ut».

Innspel skal merkast med «trafikksikringsplan» og sendast på epost til: post@kvinnherad.kommune.no eller pr. brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. Innspel kan òg leverast skriftleg over disk på rådhuset.

Ny frist for innspel til trafikksikringsplanen: 18.05.2020

Har du spørsmål kring trafikksikringsplanen, er det berre å ta kontakt med Hildegunn Furdal: e-post hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no eller telefon 906 78 429.

Følg oss

3 Responses

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket