Korleis vil du ha det i vår kommune?

Attraktiv, grøn og frisk — dette er dei raude trådane i arbeidet vårt med ny kommuneplan for Kvinnherad. På denne nettstaden vil du finna oppdatert informasjon om planarbeidet, og viktigast av alt: Her kan du koma med dine innspel til korleis du vil ha Kvinnherad i 2050!

Grøn næringspark Kvinnherad

Grøn næringspark Kvinnherad er under planlegging på Husnes og skal trekka til seg ny, berekraftig industri og næringsverksemd basert på vår rike tilgang på fornybar kraft. Bl.a næringar som: – Biogassproduksjon – Hydrogenproduksjon – Ammoniakkproduksjon – Batteriproduksjon – Havbruk – Datalagring All næring skal utviklast og tilpassast det grøne skiftet og FNs berekraftsmål. Sjå presentasjonsfilmen... View Article

Lokale stadnamn digitalisert

Er du interessert i lokale stadnamn? Då vil det kanskje interessera deg at eit stort arbeid no er i gong med å leggja inn tusenvis av stadnamn i Kvinnherad digitalt i kart. Dette er ein del av handlingsprogrammet til kulturminneplanen for Kvinnherad som no vert laga. På 1970 talet vart det igangsett arbeid med innsamling... View Article

Miljøfyrtårn

Kvinnherad kommune er no godt i gang med arbeidet om å bli Miljøfyrtårnsertifisert etter hovudkontormodellen, og det er Rådhuset og Folgefonnsenteret som står først for tur Miljøfyrtårn gjer oss smarte verktøy for å jobbe konkret med berekraft innan områder som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport Gjennom sertifiseringa skal vi jobbe heilskapleg, systematisk og langsiktig... View Article

Sunde tettstad – utviklingsmoglegheiter og strakstiltak

Som del av områdeplanen for Sunde er det under utarbeiding ein  moglegheitsstudie. Her kjem litt av det ein har sett på i denne! Dette gjeld relativt enkle strakstiltak ein kan gå i gang med uavhengig av områdeplanen. Dersom Sundebuen får inspirasjon av dette, oppmodar vi gjennomføring. Her kan eldsjelar og/eller organisasjonar gjerne ta tak om... View Article

#kvinnherad2050

Tagg biletet ditt på instagram med #kvinnherad2050 og dei vil dukke opp der!